A+ A A-

Verkoopsvoorwaarden

RBB Tuinwerken
Bart Roovers
Tegelbergweg 3
3210 Lubbeek 

GSM: 0479/48 96 25                                          

 


BTW: 0 864 752 426
Belfius: 778-5926627-79
Registratie aannemer: 04.08.00

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen en materialen. Indien deze een wijziging ondergaan, behoudt de aannemer/verkoper zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen.

2. De prijzen, vermeld op de bestekken en de prijsoffertes gelden gedurende de termijn erop vermeld. Bij gebreke aan vermelding van termijn blijven de prijzen geldig gedurende één maand.

3. Aanvaarding van de bestekken en prijsoffertes dient schriftelijk (per brief, fax of mail) te gebeuren.

4. In geval van annulatie van de opdracht of de bestelling door de opdrachtgever of de koper is deze een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 20% van de waarde van de opdracht of de bestelling. In geval de aannemer/verkoper zelf reeds een bestelling van producten bij een leverancier heeft geplaatst is de opdrachtgever/koper bovendien verplicht deze producten af te nemen aan de overeengekomen prijs.

5. Leveringstermijnen worden enkel ten titel van inlichting verstrekt en verbinden de aannemer/verkoper niet. Tenzij anders overeengekomen geeft een vertraging in de levering geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.

6. De goederen worden verzonden op risico van de opdrachtgever/koper. De vervoer-kosten komen, tenzij anders is bepaald, voor rekening van de opdrachtgever/koper.

7. Indien de koper de goederen niet afhaalt op de hem meegedeelde datum, behoudt de verkoper zich het recht voor om: - ofwel, na het verstrijken van een termijn van 15 dagen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling - ofwel, de betaling van de volledige prijs van de goederen van de koper te vorderen.

8. Klachten betreffende de levering en/of de plaatsing van de goederen moeten binnen de acht dagen na levering en/of plaatsing schriftelijk meegedeeld worden, en alleszins voor het gebruik of de voortverkoop van de goederen. Deze bepaling is zowel van toepassing op zichtbare als verborgen gebreken.

9. Indien de klachten sub 8 gegrond zijn, behoudt de aannemer/verkoper zich het recht voor vervangingsgoederen te leveren of de gebreken te herstellen. De aannemer/ verkoper is er in dat geval niet toe gehouden een schadevergoeding te betalen.

10. De vrijwaringsplicht van de verkoper met betrekking tot de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van zijn leveranciers.

11. De facturen zijn contant betaalbaar op de woonplaats van de aannemer/verkoper, tenzij anders bedongen. Bij gebreke aan betaling of in geval van laattijdige betaling is de opdrachtgever/koper van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 10% per jaar, alsook een schadebeding ten belope van 10 % van het bedrag van de aanneming of de factuur.

12. Kosten voortvloeiende uit de niet-betaling of laattijdige betaling, alsmede onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals de inningskosten zijn niet in het schadebeding begrepen en vallen ten laste van de opdrachtgever/koper.

13. Ingeval van niet-betaling behoudt de aannemer/verkoper zich het recht voor om verdere leveringen stop te zetten, alsook om de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het niet uitgevoerde gedeelte van de aanneming of de verkoop.

14. Zolang de geleverde goederen niet betaald zijn blijven zij eigendom van de verkoper.

15. Ieder protest tegen de factuur dient te gebeuren binnen de acht dagen na de factuurdatum door middel van een aangetekend schrijven.

16. Wanneer de aannemer/verkoper ten gevolge van overmacht, staking, lock-out e.d.m. niet in de mogelijkheid is de overeenkomst uit te voeren, behoudt hij zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder schadevergoeding voor de opdrachtgever of koper.

17. De aannemer/verkoper behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen, alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.

18. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de aannemer/verkoper bevoegd.

19. Het Belgisch recht is van toepassing op deze overeenkomst.

 

Tuin